نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور

هيات مديره

 

اعضاي اصلي هيأت مديره:

1-خانم معصومه مظفري mozaffari@iranpainters.com

2-آقاي محمدرضا فيروزه اي firouzei@iranpainters.com

3-آقاي بابک اطميناني etminani@iranpainters.com

4-خانم منيژه صحي sehhi@iranpainters.com

5-آقاي سيدامير سقراطي soghrati@iranpainters.com


اعضاي علي البدل:

1-آقاي سيروس آقاخاني aghakhani@iranpainters.com

2-آقاي حامد صحيحي sahihi@iranpainters.com


بازرس:

1-آقاي نعمت لاله اي lalei@iranpainters.com

2-آقاي مهدي علائي نژاد (علي البدل )alaeinejad@iranpainters.com

دبير انجمن:

رامين مهدي نژاد mehdinazhad@yahoo.com اخبار هيات مديره- آرشيو اخبار هيات مديره

نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور