شکل گیری انجمن هنرمندان نقاش ایران

انجمن هنرمندان نقاش ایران در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ به صورت نهادی قانونی رسمیت یافت. در واقع کوشش برای تشکیل انجمن از نیمه‌‌ دوم سال ۱۳۷۶ آغاز شده بود بدین‌صورت که موزه هنرهای معاصر تهران در روزهای ۱۳۷۶/۰۷/۲۰ و ۱۳۷۶/۰۸/۱۳ از حدود سی نفر از هنرمندان و اساتید هنر دعوت به عمل آورد تا در برگزاری بهتر چهارمین دوسالانه نقاشی ایران مشارکت داشته باشند. در گرد‌هم‌آیی نخست (روز ۱۳۷۶/۰۷/۲۰) به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد از طرف خود هنرمندان و با مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکل هنری مستقلی برپا گردد.

در