قوانین مرتبط با کارگروه‌ها بر پایه اساسنامهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران:

هیئت مدیره می‌تواند، برای انجام امور انجمن، کارگروه‌های جدید تشکیل دهد و اعضای کارگروه را از بین اعضای انجمن به تعداد مناسب انتخاب کند تا، بر اساس آیین‌نامهٔ مربوط که در هر زمینه تهیه و تصویب می‌کند، انجام وظیفه کنند. در هر کارگروه حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو رابط حضور می‌یابد و یک نفر از اعضای پیوستهٔ انجمن طبق آئین‌نامهٔ هر کارگروه به عنوان رئیس آن کارگروه تعیین می‌شود. اعضا و رئیس کارگروه موظف به پاسخگویی به رابط یا رابط‌های کارگروه هستند.

هیئت مدیره می‌تواند، در صورت عدم نیاز یا مغایر