فرم درخواست تغییر نوع عضویت (تقاضای عضویت پیوسته)

 

لطفا پیش از پر کردن فرم زیر، اساسنامه، انواع شرایط عضویت و راهنمای ارسال تصاویر و مدارک را در وبسایت مطالعه فرمایید و موارد زیر را پیش از پر کردن فرم فراهم نمایید:

آدرس، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، ایمیل، بیوگرافی، تصویر هنرمند، تصویر آثار