نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور

درباره انجمن

اساسنامه انجمن فرهنگي هنري «هنرمندان نقاش ايران»
با ياري خداوند متعال و به انگيزه اعتلاي هنر نقاشي و ارتقاء سطح آگاهي و دانش و بينش هنري اعضاء و تقويت روح خلاقيت هنرمندان نقاش، با رعايت مقررات موضوعه کشوري و ضوابط فرهنگي حاکم بر تأسيس مؤسسات و مراکز فرهنگي هنري و بر طبق مشخصات و شرايط پيش بيني شده در اين اساسنامه، انجمن فرهنگي هنري «هنرمندان نقاش ايران» تشکيل گرديد.
فصل اول: کليات، تعاريف، اهداف و موضوع فعاليت
ماده 1- نام انجمن، انجمن فرهنگي هنري «هنرمندان نقاش ايران» مي باشد که در اين اساسنامه ذيلاً انجمن ناميده مي شود.
ماده 2- اهداف انجمن و موضوع فعاليت آن به شرح زير است:
1-     فراهم آوردن امکان فعاليت تشکيلاتي نقاشان در جهت هويت يابي به عنوان يک نهاد         
 فرهنگي در جامعه مدني.
2-     کوشش براي ايجاد شرايط رشد و پيشرفت و آموزش هنري نقاشان در سراسر کشور
 و ارتقاء سطح کيفي و کمِي آگاهي ها و دانش و بينش اعضاء در زمينه هنر نقاشي.
3-     جلب همفکري و مشارکت فعال اعضاء در جهت حل مسائل اساسي نقاشي امروز
 ايران.
4-     حمايت از حرکت هاي نوين و ارزشمند در عرصه نقاشي امروز ايران و فراهم آوردن
 فرصت هاي مناسب جهت رشد خلاقيت نقاشان کشور.
5-     شناسايي و شناخت استعدادهاي درخشان در زمينه هاي مختلف هنر نقاشي و ايجاد
 جاذبه تحقيق و تفحص به منظور شکوفايي روحيه ابتکار و نوآوري.
6-     ايجاد فضاي تبادل و گفتگو ميان نقاشي امروز ايران و جهان.
7-     اقدام به تشکيل گردهمايي ها و جلسات و جشنواره هاي هنري به منظور بحث و
 گفتگو و تبادل نظر و شناخت و شناسايي و معرفي هنرمندان نقاش.
8-     برقراري ارتباط با انجمن هاي مشابه و مجامع فرهنگي در داخل و خارج کشور.
9-     طرح و پيگيري نظرات، پيشنهادات و خواستهاي قانوني اعضاء و ارائه طرح ها و  
 پيشنهادات سازنده و عملي به دست اندرکاران امور هنري.
10- کوشش در جهت اعتلاء و اشائه ادبيات تجسمي در قالب نشريات، کتب، جزوات و
       بهره برداري از امکانات ويدئويي و رايانه اي در اين زمينه.
ماده 3- مدت انجمن از تاريخ تشکيل نامحدود است.
ماده 4- تابعيت انجمن، جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 5- نوع انجمن که با اهداف فرهنگي هنري و مقاصد غير تجاري تشکيل گرديده، غير صنفي، غير سياسي و غير انتفاعي است که از تاريخ  تشکيل و صدور مجوز و ثبت، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 6- مرکز اصلي انجمن، تهران خيابان ويلاي جنوبي، جنب بانک صادرات، شماره 70 شماره تلفن:‌8806619 مي باشد. انجمن مي تواند با تصويب هيئت مديره به تشکيل شعبه يا نمايندگي در شهرستانها اقدام نمايد.
تبصره: هرگونه تغيير مرکز اصلي و نشاني انجمن و نيز ايجاد شعبه يا نمايندگي و يا تعطيل آن با اطلاع قبلي و تأييد دبيرخانه هيئت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي بلامانع است.
ماده 7- به منظور نيل به اهداف و موضوع فعاليت هاي فرهنگي هنري پيش بيني شده در اساسنامه انجمن مي تواند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تهيه و تأمين مواد و کالاهاي مورد نياز و تدارک وسايل و ابزار کار اقدام نموده و به منظور تأمين هزينه هاي انجمن و بالابردن سطح کارايي و توانايي خود، با اشخاص حقيقي و حقوقي مشارکت و سرمايه گذاري کرده و به انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز مبادرت نمايند.
ماده 8- هرگونه تغيير در موضوع فعاليت و اهداف انجمن بايستي قبل از ثبت تغييرات با اطلاع و تأييد دبيرخانه هيئت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي انجام گردد.
ماده 9- انجمن مي تواند با رعايت ضوابط و مقررات حاکم بر تشکيل مؤسسات، مراکز و انجمن هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شرايط زير نسبت به پذيرش عضو جديد اقدام نمايد.
الف- شرايط عمومي عضويت افراد در انجمن به شرح زير است:
1-     تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2-     نداشتن پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
3-     داشتن حداقل 20 سال سن تمام
4-     قبول تعهد به اجراي مقررات اين اساسنامه
5-     درخواست عضويت به صورت کتبي
6-     پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده به طور مرتب
7-     استمرار فعاليت در زمينه نقاشي
ب- ضوابط پذيرش عضويت
دارابودن يکي از شرايط زير:
1-     برگزاري دست کم يک نمايشگاه انفرداي از آثار عضو متقاضي در يک محل معتبر تا
 تاريخ تسليم تقاضاي عضويت.
2-     تدريس در رشته نقاشي در يکي از دانشگاههاي داخلي يا خارج کشور دست کم به مدت 
 يک سال.
3-     دارندگان درجه ليسانس يا بالاتر در رشته نقاشي.
4-     دارندگان درجه ليسانس يا بالاتر در يکي از رشته هاي هنري با ارائه پنج اثر نقاشي.
تبصره: هيئت مديره انجمن طبق شرايط و ضوابط فوق ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان است.
ماده 10- مواردي که موجب تعليق عضويت يا سلب عضويت اعضاء مي شود به شرح زير است:
1-     آراء صادره از مراجع قضايي مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي عضو.
2-     عدم پرداخت حق عضويت تعيين شده.
3-     عدم رعايت مفاد اساسنامه انجمن.
تبصره: در صورتي که هر يک از اعضاي انجمن شرايط عضويت به شرح فوق را از دست دهد عضويت او به حال تعليق درخواهد آمد، ليکن به انجام تعهداتي که در قبال انجمن دارد متعهد و ملتزم است.
ماده 11- چنانچه هر يک از اعضاء در مدت يکسال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري کند از طرف رئيس هيئت مديره به او کتباً اخطار مي شود.در صورتي که حداکثر ظرف سه ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت نکند،از عضويت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضويت وي مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
تبصره: تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر اعضاء، با مجمع عمومي است.
ماده 12- سرمايه و دارايي و منابع مالي انجمن به شرح زير است:
1-     مبلغ يک ميليون ريال که در بدو تأسيس انجمن از سوي مؤسسان پرداخت شده
  است.
2-     وجوه نقدي و اموال منقول و غير منقول که از طرف مؤسسان و يا اشخاص حقيقي
  يا حقوقي به انجمن واگذار شده يا بشود.
3-     هدايا و کمک هاي بلاعوض که از طرف سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي در اختيار انجمن قرار گيرد.
4-     مبلغ وروديه و حق عضويت اعضاء که ميزان و چگونگي دريافت آن با تصويب
  مؤسسان (مجمع عمومي) تعيين شود.
5-     درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي انجمن با توجه به اهداف فرهنگي هنري و
  مقاصد غيرانتفاعي انجمن.
تبصره: پرداخت وروديه و حق عضويت توسط اعضاء الزامي است و انجمن موظف است در قبال آن به پرداخت کنندگان رسيد تسليم کند.
ماده 13- کليه اموال منقول و غير منقول و وجوه نقدي که به عنوان سرمايه و دارايي و منابع مالي در اختيار انجمن قرار مي گيرد جزو اموال انجمن محسوب مي شود و در دفاتر مربوطه ثبت و در جهت اهداف و موضوع فعاليت و پيشبرد امور انجمن به مصرف خواهد رسيد و هيچ يک از اعضاء و هيئت مديره
نمي توانند منابع مالي ياد شده را خارج از ضوابط تعيين شده در اساسنامه، به مصارف ديگر برسانند.
ماده4 1 در صورتي که انجام و اجراي برنامه ها و فعاليت هاي انجمن با وظائف و اختيارات برخي از سازمانها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلابي و وزارتخانه ها ارتباط داشته باشد، انجام و اجراي آنها موکول به کسب مجوز از سازمان، مؤسسات دولتي، نهاد انقلابي و يا وزارتخانه ذيربط خواهد بود.
فصل دوم - ارکان اصلي انجمن
ماده 15- ارکان اصلي انجمن به شرح زير است:
1-     مؤسسان اوليه( مجمع عمومي)
2-     هيئت مديره
3-     دبير انجمن
4-     خزانه دار
5-     بازرس يا بازرسان
ماده 16- موجوديت انجمن با تصميم مؤسسان که اسامي و مشخصات آنان در ذيل اساسنامه درج گرديده و اين اساسنامه را تصويب و امضاء کرده اند اعلام گرديده و کليه مؤسسان اوليه و کساني که بعداً بر اساس ضوابط قانوني و مقررات اساسنامه به عضويت انجمن پذيرفته شدند، مجمع عمومي انجمن را تشکيل
مي دهند.
ماده 17- وظائف مؤسسان به شرح زير است:
الف - تصويب اساسنامه
ب- انتخاب اولين ارکان اصلي انجمن
ماده 18- مؤسسان پس از برگزاري اولين مجمع مؤسس و تصويب اساسنامه و انتخاب اولين ارکان اصلي به عنوان مؤسس وظيفه و مسئوليتي نداشته و اختيارات آنان عيناً يه مجمع عمومي منتقل مي شود و از آن پس مجمع عمومي به عنوان عالي ترين رکن تصميم گيري، مسئول خط مشي و سياست هاي کلي انجمن بوده و به دو صورت عادي و فوق العاده تشکيل مي شود.
ماده 19- مجامع عمومي انجمن به دعوت رئيس هيئت مديره و در غياب وي به دعوت نايب رئيس هيئت مديره تشکيل خواهد شد. در صورت استنکاف افراد مذکور از دعوت، بازرس يا بازرسان مي توانندرأساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام کنند. همچنين در صورت خودداري بازرسان از دعوت مجامع عمومي يک سوم از اعضاء مي توانند نسبت به دعوت مجامع عمومي اقدام کنند.
ماده 20- دعوت مجامع عمومي از طريق انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار و ارسال دعوتنامه براي اعضاء انجمن صورت مي گيرد. فاصله آگهي و ارسال دعوتنامه و تشکيل مجامع عمومي نبايد کمتر از 15 روز و بيشتر از 30 روز باشد. در دعوتنامه بايد دستور جلسه و محل و روز و ساعت تشکيل مجمع قيد گردد.
ترتيب تشکيل و اداره مجامع:
ماده 21- رسميت جلسات مجامع عمومي بدواً توسط رئيس هيئت مديره و در غياب وي نايب رئيس هيئت مديره اعلام و سپس از ببين اعضاء حاضر در جلسه، هيئت رئيسه اي مرکب از يک نفر رئيس، دو نفر ناظر و يک نفر منشي انتخاب مي گردد. در جلسات مجامع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده فقط موضوعاتي که در دستور جلسه قيد شده باشد قابل طرح است.
ماده 22- حق رأي در مجامع عمومي غير قابل انتقال به ديگري است و هر عضو داراي يک رأي خواهد بود.
ماده 23- در مذاکرات و تصميمات مجامع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي تنظيم و به امضاء هيئت رئيسه مجمع خواهد رسيد و در کليه صورت جلسات فهرست اسامي حاضرين در مجمع، اعلام نتايج انتخابات، نسخه اساسنامه تصويبي و تأييد صحت انتخابات بايد به امضاء هيئت رئيسه مجمع برسد.
ماده 24- هرگاه در مجامع عمومي اخذ تصميم در موضوعات مطرح شده در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيئت رئيسه مجمع با تصويب اعضاء مي تواند با اعلام تنفس، تاريخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعيين کند. تجديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و حد نصاب لازم جهت رسميت جلسه، همان حد نصاب جلسه قبل است.


ماده 25- مجمع عمومي عادي:
مجمع عمومي عادي سالانه يک بار ظرف چهار ماه بعد از پايان سال مالي انجمن تشکيل مي گردد. مجمع عمومي عادي «به طور فوق العاده» هرگاه که ضرورت پيدا کند قابل تشکيل است.
ماده 26- جلسات مجمع عمومي عادي با حضور دست کم نصف بعلاوه يک اعضاء رسميت خواهد داشت و در صورتي که اين حد نصاب حاصل نشود، در مرحله دوم به فاصله 15 روز بعد از تاريخ جلسه اول طبق ماده 20 تجديد دعوت به عمل خواهد آمد و در اين صورت با حضور يک سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات مجمع عمومي عادي با اکثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر است و در صورت تساوي آراء، طرفي که رئيس مجمع موافقت خود را با آن اعلام کند معتبر است.
ماده 27- مجمع عمومي فوق العاده
جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دست کم دو سوم اعضاء رسميت مي يابد. هرگاه در جلسه اول حدنصاب لازم حاصل نشود جلسه بعد حداکثر تا 15 روز از تاريخ جلسه اول بر طبق ماده 20 اين اساسنامه دعوت خواهد شد و اين جلسه با حضور دست کم نصف به علاوه يک اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه به اکثريت آراء حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 28- تصميمات متخذه در مجامع انجمن براي تمام اعضاء انجمن اعم از حاضر و غايب معتبر و
لازم الاجراست.
ماده 29- اخذ رأي در مجامع عمومي علني است، مگر در مورد انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان انجمن و مواردي که در مجمع نسبت به آنها اخذ تصميم به عمل آيد.
ماده 30- در مواردي که مجامع عمومي انجمن با حضور کليه اعضاء تشکيل مي شوند، رعايت تشريفات مربوط به دعوت از طريق روزنامه کثيرالانتشار و يا ارسال دعوتنامه، ضرورتي نخواهد داشت.
وظائف و اختيارات مجامع عمومي
ماده 31- اهم وظائف مجمع عمومي عادي اعم از اينکه سالانه يا به طور فوق العاده تشکيل شود به شرح زير است:
1-     بررسي و تصويب گزارش و صورتحساب درآمد و هزينه و ترازنامه سالانه انجمن
 که از طرف هيئت مديره تسليم مي شود پس از استماع گزارش بازرس قانوني يا
 بازرسان انجمن.
2-     انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان و عزل آنان و در صورت لزوم تعيين و
 تصويب حق الزحمه آنان.
3-     تعيين روزنامه کثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي مربوط به انجمن.
4-     تعيين خط مشي انجمن و تصويب بودجه سالانه.
5-     شور و اخذ تصميم در مورد کليه مسائلي که در دستور جلسه مجمع قرار دارد 
 (مشروط به آنکه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد).
ماده 32- وظائف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است:
1-     هرگونه تغيير و اصلاح اساسنامه به پيشنهاد هيئت مديره با رعايت مقررات
 مربوطه و اطلاع و تأييد قبلي دبيرخانه هيئت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي.
2-     تعيين وتصويب ميزان وروديه و حق عضويت ماهيانه اعضاء.
3-     تصويب در مورد همکاري و يا ائتلاف با ساير تشکل هاي فرهنگي و هنري و يا
 پايان دادن به همکاري با آنها.
4-     تعيين محل مرکز اصلي انجمن و تصويب تغيير آن و يا تفويض اختيار به هيئت 
 مديره در اين زمينه.
5-     انحلال انجمن و انتخاب اعضاي هيئت تصفيه.
ماده 33- هيئت مديره انجمن مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء است. تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره 5 نفر و تعداد اعضاي علي البدل 2 نفر است که براي مدت سه سال از بين اعضاء انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره: تا تعيين هيئت مديره جديد کليه مسئوليت ها بر عهده اعضاء هيئت مديره قبلي خواهد بود.
ماده 34- هيئت مديره از بين خود يک نفر را به سمت رئيس و يک نفر را به سمت نايب رئيس و يک نفر را به سمت خزانه دار انتخاب خواهد کرد. همچنين هيئت مديره يک نفر را به عنوان دبير انجمن از بين اعضاء هيئت مديره و يا ساير اعضاي انجمن انتخاب و وظائف و حدود اختيارات آنان را تعيين خواهد کرد.
ماده 35- هيئت مديره انجمن حداقل ماهي يک بار تشکيل جلسه داده و جلسات آن با حضور دو ثلث اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با اکثريت آراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آراء رئيس جلسه يک رأي اضافه خواهد شد.
تبصره: غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارائة عذر موجه و يا علل ديگري که مانع انجام وظيفه هر يک از اعضاء اصلي هيئت مديره گردد، موجب استعفاء از سمت عضويت در هيئت مديره خواهد بود و عضو يا اعضاي علي البدل که به ترتيب بيشترين آراء را در مجمع عمومي کسب کرده اند، جانشين عضو يا اعضاي مستعفي خواهند شد.
ماده 36- کليه مکاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيئت مديره يا دبير و مهر انجمن و کليه اسناد مالي تعهدآور و چک و سفته و اوراق رسمي و بهادار و قراردادها که به تصويب هيئت مديره رسيده باشد با امضاء مشترک رئيس مديره و خزانه دار و مهر انجمن معتبر خواهد بود و امضاي نامبردگان به عنوان امضاهاي مجاز معرفي خواهد شد.
ماده 37- هيئت مديره انجمن مکلف است دست کم سه ماه قبل از پايان دوره مديريت خود مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت کند.
ماده 38- هيئت مديره انجمن براي اداره امور انجمن داراي کليه اختيارات در حدود مقررات اين اساسنامه و مصوبات مجامع و به ويژه عهده دار وظائف زير است:
1-     اجراي مصوبات مجامع عمومي
2-     حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء
3-     افتتاح و يا بستن حساب در بانکها و واريز وجوه انجمن به حسابهاي بانکي و
 استفاده از آنها
4-     خريد و فروش اموال منقول و غير منقول با توجه به اهداف و مقاصد غيرتجاري
 انجمن
5-     حضور در مراجع حل اختلاف به نمايندگي از سوي اعضاء و دفاع از حقوق آنان 
 و حق انتخاب مشاور حقوقي
6-     استخدام و عزل و نصب کارمندان اداري
7-     دعوت به موقع مجامع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه
8-     تهيه گزارش، عملکرد و ترازنامه و حساب درآمد و هزينه سالانه و تقديم آن به مجمع عمومي عادي سالانه
9-     تنظيم بودجه انجمن و تهيه دفاتر قانوني آن
10- اعلام آمادگي به بازرس يا بازرسان دست کم دو ماه پيش از تشکيل مجمع  
      عمومي عادي سالانه براي رسيدگي و بررسي حسابهاي انجمن به منظور تهيه 
      و تسليم گزارش بازرس يا بازرسان يه مجمع مزبور. هيئت مديره موظف است
      که کليه اسناد و مدارک و دفاتر و اطلاعات مورد لزوم را رسيدگي کند و در
      اختيار بازرس انجمن قرار دهد.
11- پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه انجمن به مجمع عمومي فوق العاده
12- انتشار تأليفات يا نشريات هنري خصوصاً اخذ مجوز انتشار يک مجله هنري به نام
      انجمن
13- تشکيل دبيرخانه و تصويب آيين نامه مربوط به اداره انجمن
14- پذيرش اعضاء جديد با رعايت مفاد اساسنامه
15- تأسيس و تقويت شرکت هاي تعاوني و ايجاد امکانات رفاهي براي اعضاء
16- تهيه و صدور کارت عضويت براي اعضاء با امضاء رئيس هيئت مديره و مهر
      انجمن
ماده 39- هيئت مديره مي تواند براي انجام امور انجمن کميته هاي ويژه اي را تشکيل داده و اعضاء
کميته ها را از بين اعضاي انجمن به تعداد مناسب انتخاب کند تا بر اساس آيين نامه مربوطه که در هر زمينه تهيه و تصويب خواهد کرد وظائف محوله را انجام دهند. سرپرستي انجام وظائف کميته ها با هيئت مديره بوده و براي اين منظور در هر کميته يک نفر از اعضاي هيئت مديره به عنوان عضو رابط حضور مي يابد. کميته هاي ويژه مورد بحث عبارتند از:
1-     کميته پذيرش عضو
2-     کميته روابط عمومي و برگزاري نمايشگاهها
3-     کميته آموزش
4-     کميته انتشارات
5-     کميته کارشناسي هنري
6-     کميته رفاهي
7-     کميته رسيدگي به شکايات و حل اختلاف
تبصره: هيئت مديره مي تواند بر حسب نياز به تشکيل کميته هاي ديگر نيز اقدام کند. ليکن در هر حال اجراي تصميم هاي کميته هاي ياد شده با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات قانوني حسب مورد، موکول به تصويب آنها از سوي مجامع عمومي يا هيئت مديره انجمن خواهد بود.
ماده 40- به منظور رسيدگي به حسابها و گزارش هيئت مديره و بررسي و اعلام نظر درباره ترازنامه مالي انجمن در مجمع عمومي عادي، يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد بازرسان فقط براي سه دوره متوالي بلامانع است. وظائف و اختيارات بازرسان عبارتند از:
1-     بازرس انجمن موطف است حسابها و ترازنامه و صورتحساب درآمد وهزينه انجمن را مورد رسيدگي قرار دهد و گزارش رسيدگي هاي خود را دست کم 15 روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره بگذارد تا به پيوست ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزينه انجمن و گزارش سالانه هيئت مديره به مجمع عمومي تسليم و براي اعضاء انجمن نيز ارسال شود.
2-     بازرس بدون اينکه حق دخالت مستقيم در امور اجرايي انجمن را دارا باشد، اختيار دارد هر زمان که مقتضي بداند اسناد و مدارک و دفاتر مالي انجمن را مورد رسيدگي قرار دهد و هيئت مديره انجمن نيز موظف است همه گونه همکاري هاي لازم را در اين زمينه با وي به عمل آورد.
فصل سوم - مقررات عمومي، مالي، انحلال و تصفيه
ماده 41- اعضاي هيئت مديره و بازرسان علاوه بر شرايط پيش بيني شده در ظوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايستي واجد شرايط زير باشند:
1-     تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2-     نداشتن سابقه محکوميت کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي
مي گردد.
3-     داشتن حداقل 35 سال تمام
4-     مشهور به حسن شهرت و امانت داري
5-     حداقل 15 سال سابقه کار در زمينه نقاشي
6-     عضو انجمن
ماده 42- هرگونه تغيير در ارکان اصلي (مؤسسان، هيئت مديره و دبير انجمن) بايستي قبل از ثبت تغييرات با اطلاع و تأييد دبيرخانه هيئت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي انجام پذيرد.
ماده 43- اعضاء انجمن که به هر ترتيب از عضويت انجمن خارج مي شوند و يا فوت مي کنند، هيچگونه حقي نسبت به دارايي هاي انجمن ندارند.
ماده 44- در صورتيکه تصميم به انحلال انجمن گرفته شود يا به هر عللي انجمن منحل گردد، مجمع عمومي فوق العاده هيئتي را جهت تصويه امور انجمن انتخاب خواهد کرد. هيئت تصويه موظف است به حساب مطالبات و ديون و کليه اموال انجمن اعم از نقد يا غير نقد و منقول و غيرمنقول رسيدگي و پس از تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات انجمن، گزارش نهايي را به مجمع تسليم نمايد و مجمع عمومي درباره باقيمانده اموال اخذ تصميم نموده آن را به يک از مؤسسات مشابه هنري يا مؤسسات آموزشي هنري يا خيريه هاي ايراني واگذار خواهد نمود و در هر حال مجمع عمومي فوق العاده حق هرگونه اتخاذ تصميمي را خواهد داشت.
ماده 45- سال مالي انجمن به استثناي سال اول که از تاريخ تأسيس آغاز مي شود، از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد.
ماده 46- هرگونه تغييري در اين اساسنامه بايد با رعايت ماده 32 اساسنامه به تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجمن برسد.
ماده 47- مواردي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده بر اساس ضوابط حاکم بر مؤسسات و مراکز و انجمن هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مقررات مربوط به مؤسسات غير تجاري رفتار خواهد شد.
اين اساسنامه شامل 47 بند و 8 تبصره در سه فصل در تاريخ 11/7/77 به تصويب مجمع عمومي مؤسس انجمن رسيد و کليه اعضاء مؤسس ذيل آن را امضاء کردند.

نام و نام خانوادگي و امضاي مؤسسان:
1- سيدمحمد احصايي
2- رويين پاکباز
3- حسين خسروجردي
4- پرويز کلانتري
5- غلامحسين نامي
6- منيژه صحي
7- نصرت الله مسلميان

اعضاي محترم مي توانند نظرات خود را جهت تغييراتي که اساسنامه به آن موارد نياز دارد را به آدرس ايميل انجمن  تا آخر خرداد ماه سال 93ارسال نمايند.                                                                                                                                                                                                        paintersiranian@gmail.com  


نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور